विषय-सूची

 अधिसूचना एवं पाठ्यक्रम — Pg.  iii-iv

 वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा पेपर-II विज्ञान सॉल्व्ड पेपर-2016 — Pg. 1-10

 वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा पेपर-II विज्ञान सॉल्व्ड पेपर-2013 — Pg. 1-10

प्रैक्टिस सेट्स  — Pg. 1-278

 प्रैक्टिस सेट-1 — Pg. 3-19

 प्रैक्टिस सेट-2 — Pg. 20-36

 प्रैक्टिस सेट-3 — Pg. 37-54

 प्रैक्टिस सेट-4 — Pg. 55-74

 प्रैक्टिस सेट-5 — Pg. 75-91

 प्रैक्टिस सेट-6 — Pg. 92-110

 प्रैक्टिस सेट-7 — Pg. 111-128

 प्रैक्टिस सेट-8 — Pg. 129-147

 प्रैक्टिस सेट-9 — Pg. 148-167

 प्रैक्टिस सेट-10 — Pg. 168-187

 प्रैक्टिस सेट-11 — Pg. 188-210

 प्रैक्टिस सेट-12 — Pg. 211-227

 प्रैक्टिस सेट-13 — Pg. 228-246

 प्रैक्टिस सेट-14 — Pg. 247-265

 प्रैक्टिस सेट-15 — Pg. 266-278

Write your own review